Ekonomická Univerzita v Bratislave Fotogaléria Telefónny zoznam Webmail E-learning AIS
Slovenský jazyk English language
 
Uchádzač
Študent
Zamestnanec
Sponzor
 
 
 
 
 

Predmety katedry

Katedra ekonómie zabezpečuje výučbu nasledujúcich predmetov:

Povinné predmety

 

Predmet

Ekonomická teória (časť Makroekonómia)

Cieľ predmetu

Predmet poskytuje študentom základy makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov na úrovni najnovších poznatkov svetovej ekonomickej vedy.

Charakter predmetu

Povinný predmet, zimný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

I. stupeň (1. ročník)

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

Vyučujúci

Ing. Rozália PÉTROVÁ, CSc.

Mgr. Ing. Monika BAČOVÁ, PhD.

Ing. Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD.

 

Predmet

Podnikové hospodárstvo

Cieľ predmetu

Predmet poskytuje teoreticko-odborné vedomosti z uceleného komplexu podnikového hospodárstva a vnútropodnikových hospodárstiev (zásobovacieho, výrobného, odbytového). Zaoberá sa podnikovým transformačným procesom, podnikovými výrobnými faktormi, neobežným i obežným majetkom podniku, pracovnou silou, klasifikuje náklady, výnosy, príjmy, výdavky a vzťahy medzi nimi.

Charakter predmetu

Povinný predmet, zimný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

I. stupeň (1. ročník)

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

Vyučujúci

Mgr. Ing. Monika BAČOVÁ, PhD.

Ing. Marek MEHEŠ, PhD.

Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

 

Predmet

Financie a mena

Cieľ predmetu

Predmet „Financie a mena“ je úvodným predmetom do problematiky finančnej vedy. Objasňuje všeobecné základné otázky financií a meny, ktoré sú spoločné pre všetky súčasti finančnej vedy. Súčasne sa stručne vysvetľujú podstata a obsah tých súčastí finančnej vedy, ktoré sa potom rozvedú v samostatných učebných predmetoch.

Charakter predmetu

Povinný predmet, letný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

I. stupeň (1. ročník)

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

Vyučujúci

Mgr. Ing. Monika BAČOVÁ, PhD.

Ing. Marek MEHEŠ, PhD.

 

Predmet

Ekonomická teória (časť Mikroekonómia)

Cieľ predmetu

Predmet poskytuje študentom základné vedomosti o mikroekonomickej teórii. Je rozdelený do štyroch častí, v ktoré sú zamerané na históriu ekonomickej vedy, teóriu spotrebiteľa, teóriu firmy a teóriu oligopolu. Je kladený dôraz na matematickú stránku ekonomickej analýzy, v ktorej sa vyžaduje znalosť základov diferenciálneho počtu.

Charakter predmetu

Povinný predmet, zimný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

I. stupeň (2. ročník)

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

Vyučujúci

Ing. Štefan LYÓCSA, PhD.

Ing. Andrea Zárembová, PhD.

 

 

Predmet

 

Hospodárska politika

Cieľ predmetu

Osobitné miesto v sústave ekonomických vied patrí vedeckej disciplíne – hospodárska politika, ktorá je základom tvorby hospodársko-politickej koncepcie ako východiska na realizáciu praktickej hospodárskej politiky. Cieľom predmetu je vysvetliť prístup štátu k ekonomike danej krajiny, analyzovať ekonomické javy a situácie vo vonkajšom ekonomickom prostredí, ktoré musí praktická hospodárska politika riešiť. Zvláštna pozornosť je venovaná hospodárskej politike SR a so zreteľom na vstup SR do EÚ, hospodárskej politike EÚ.

Charakter predmetu

Povinný predmet, letný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

I. stupeň (2. ročník)

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

Vyučujúci

Ing. Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD.

 

Predmet

Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je v nadväznosti na predchádzajúce predmety spoločného základu štúdia rozvíjať poznatky z oblasti podnikania podnikateľských subjektov vo vymedzenom podnikateľskom prostredí v SR a EÚ. Dôraz je kladený na zakladanie podnikov, národný a európsky systém podpory malých a stredných podnikov a na vypracovanie podnikateľského plánu pre novovznikajúci podnik.

Charakter predmetu

Povinný predmet, letný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

I. stupeň (3. ročník)

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

Vyučujúci

Ing. Marek MEHEŠ, PhD.

Ing. Michal STRIČÍK, PhD.

 

Predmet

Finančné trhy

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad a výklad nástrojov, transakcií a inštitúcií finančného trhu dostatočný k pochopeniu a ovládnutiu teoreticko-praktických vedomostí a skúseností na základe moderných finančných teórií. Dôraz je kladený na hlbšie poznanie jednotlivých zložiek finančného trhu a najmä na analýzu akciových trhov.

Charakter predmetu

Povinný predmet, zimný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

II. stupeň (2. ročník)

Finančné riadenie podniku

Vyučujúci

doc. Ing. Eduard BAUMŐHL, PhD.

 

 

 Povinne voliteľné a výberové predmety

 

Predmet

Udržateľnosť prírodných zdrojov

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je prispieť k uplatňovaniu trvalo udržateľného rozvoja. Predmet sa zaoberá prírodnými zdrojmi, ich hodnotením a ocenením produkčných a mimoprodukčných funkcií. Poukazuje na zásoby neobnoviteľných prírodných zdrojov. Pri obnoviteľných zdrojoch sa špeciálne zaoberá pôdou, vodou a lesom.

Charakter predmetu

Povinne voliteľný predmet, zimný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

I. stupeň (2. a 3. ročník)

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

Vyučujúci

Ing. Pavol ANDREJOVSKÝ, PhD.

 

 

Predmet

 

Základy bankovníctva

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými poznatkami o podnikaní obchodných bánk a o základných vzťahoch medzi obchodnými bankami a ich klientmi.

Charakter predmetu

Povinne voliteľný predmet, letný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

I. stupeň (2. ročník)

Ekonomika a manažment podniku

Obchodné podnikanie

Vyučujúci

Mgr. Ing. Monika BAČOVÁ, PhD.

  

Predmet

Dlhové financovanie

Cieľ predmetu

Cieľom predmetu je nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti dlhového financovania podnikov predovšetkým prostredníctvom bankových úverov a záruk, rozšíriť znalosti s oblasti finančného riadenia podnikov o teóriu úverového rozhodovania. Poukázať na možnosti financovania prostredníctvom zahraničných úverov a poskytnúť prehľad o finančných tokoch pri financovaní rozvoja podniku prostredníctvom domácich zdrojov a štrukturálnych fondov.

Charakter predmetu

Povinne voliteľný predmet, zimný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

II. stupeň (1. ročník)

Finančné riadenie podniku

Vyučujúci

Mgr. Ing. Monika BAČOVÁ, PhD.

 

 

Predmet

Ekonómia ŽP

Cieľ predmetu

Predmet sa zaoberá definovaním vzťahov medzi človekom a životným prostredím, chápaním životného prostredia ako aktíva, kritériami efektívnosti využívania životného prostredia,. Pojednáva o vplyvoch jednotlivých činností na prostredia a vymedzuje vplyv podniku na prostredie. Ďalej sa zaoberá koncepciou udržateľného rozvoja, dôsledkami znehodnocovania životného prostredia, ich kvantifikáciou, ekonomickými nástrojmi environmentálnej politiky pre jednotlivé zložky prostredia. Pojednáme aj o zodpovednosti subjektov pri porušovaní ochrany životného prostredia. Zameriame sa najmä na finančno-ekonomické aspekty riešenej problematiky.

Charakter predmetu

Povinne voliteľný predmet, zimný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

II. stupeň (2. ročník)

Finančné riadenie podniku

Vyučujúci

Ing. Pavol ANDREJOVSKÝ, PhD.

 

Predmet

Regionálny rozvoj

Cieľ predmetu

Predmet sa zaoberá problematikou regionálnej politiky a regionálneho rozvoja. Jeho cieľom je okrem iného poukázať na zvyšujúce sa regionálne rozdiely na Slovensku a identifikovať nástroje, ktoré by zmiernili dopad týchto regionálnych rozdielov.

Charakter predmetu

Povinne voliteľný predmet, zimný semester

Stupeň štúdia

Študijný program

II. stupeň (2. ročník)

Finančné riadenie podniku

Vyučujúci

Ing. Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD.

  
 
Aktivity fakulty